Brand: Evergreen Classic Formulas

Zuo Gui Wan 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Zuo Gui Wan - Granules (100g)

Cyathula & Rehmannia Formula

Subcategories & Applications

  • Tonic Formulas

Ingredients

  • Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 22.7%
  • Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 11.4%
  • Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 11.4%
  • Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 11.4%
  • Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 11.4%
  • Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), 11.4%
  • Gui Ban Jiao (Gel Plastrum Testudinis), 11.4%
  • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae), 9.1%

Note: This formula has the herbs, Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi) and Gui Ban Jiao (Gel Plastrum Testudinis), which are processed with soya-bean oil.