Brand: Jade Dragon

Shu Gan Wan 200 teapills


Out of Stock

$21.00

Product Description

Jade Dragon Shu Gan Wan

Shu Gan Wan, also known as Soothe Liver Formula, is a traditional Chinese formula which circulates Liver Qi and relieves stagnation in the center.

Name: Shu Gan Wan
Shu Gan Wan is also known as: Soothe Liver Formula
Wade Giles Name: Shu-Kan-Wan
Unit Size: 200 pills
Vendor: Nuherbs Co.
Product Line: Jade Dragon
Manufacturing Process: unavailable
Serving Size: 2-4 teapills 2 times a day

Shu Gan Wan contains these ingredients

Pin Yin English Percentage
Chuan Lian Zi Melia 13%
Bai Shao Peony (White) 10%
Fu Ling Poria 9%
Zhi Ke Aurantium Fruit 9%
Chen Xiang Aquilaria 9%
Jiang Huang Turmeric 9%
Yan Hu Suo Corydalis 9%
Chen Pi (Ju Pi) Citrus Peel 7%
Sha Ren Amomum 7%
Mu Xiang (Chuang)(Cultivated) Vladimiria (Cultivated) 6%
Hou Po Magnolia Bark 5%
Bai Dou Kou Cardamon 5%
Yu Jin Curcuma 2%