Brand: Sun Ten Formulas

Da Jian Zhong Tang 100 capsules


In Stock

$25.20
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Da Jian Zhong Tang

Da Jian Zhong Tang, is a traditional Chinese herbal formula also known as Major Zanthoxylum Combination.

Ingredients

Dry Ginger root (gan jiang), Sichuan pepper fruit (shan jiao), Oriental ginseng root (ren shen), Licorice (gan cao).