Brand: Sun Ten Formulas

Ge Hua Jie Cheng Tang 100 capsules


In Stock

$27.80
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Ge Hua Jie Cheng Tang

Ge Hua Jie Cheng Tang is a traditional Chinese formula also known as Pueraria Flower Combination.

Ingredients

Kudzu flower (ge hua), Hoelen fungus (fu ling), Atractylodes root (bai zhu), Cardamom fruit (suo sha), Dry Ginger root (gan jiang), Polyporus sclerotium (zhu ling), Cluster fruit (bai dou kou), Shen-chu (shen qu), Aucklandia lappa root (mu xiang), Alisma root (ze xie), Citrus peel (chen pi), Oriental ginseng root(ren shen).