Brand: Sun Ten Formulas

Wu Mei Wan 100 gm


In Stock

$44.60
Adding to cart… The item has been added

Product Description

Sun Ten Wu Mei Wan has been discontinued, please see products below for alternative suggestions.

About Sun Ten Wu Mei Wan (582M)

Also known as Mume Formula

100 grams

Ingredients

Mume fruit (wu mei), Sichuan pepper fruit (shan jiao),Areca seed (bing lang zi), Tang-kuei root (dang gui), Prepared aconitum tuber root (fu zi), Oriental ginseng root (ren shen), Cinnamon twig (gui zhi), Dry ginger root (gan jiang), Coptis root (huang lian), Phellodendron bark (huang bo).