Brand: Evergreen Classic Formulas

Chai Hu Gui Zhi Tang 100 g


In Stock

Clinic Approval Needed

Adding to cart… The item has been added

Product Description

Chai Hu Gui Zhi Tang - Granules (100g)

Bupleurum & Cinnamon Combination

Subcategories & Applications

  • Harmonizing Formulas

Ingredients

  • Chai Hu (Radix Bupleuri), 25%
  • Ban Xia (Rhizoma Pinelliae), 15.6%
  • Huang Qin (Radix Scutellariae), 9.4%
  • Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 9.4%
  • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi), 9.4%
  • Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 9.4%
  • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens), 9.4%
  • Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 6.3%
  • Da Zao (Hong) (Fructus Jujubae), 6.3%